TECHNIK ADMINISTRACJI:

W czasie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie:

*        organizacji prac biurowych,

*        prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, finansów publicznych, postępowania administracyjnego,

*        rachunkowości, statystyki i analizy ekonomicznej,

*        korzystania z materiałów i urządzeń biurowych z uwzględnieniem technik komputerowych.

Perspektywy pracy:

*        w urzędach administracji rządowej, samorządu terytorialnego,

*        w przedsiębiorstwach gospodarczych, zakładach usługowych.